Sieradz logo
sieradz ogłoszenia praca sieradz darmowe ogłoszenia
Muzeum Okr?gowe w Sieradzu.

Muzeum Okr?gowe w Sieradzu.


Sieradz to urokliwe miasto powiatowe le??ce nad rzek? Wart? w Kotlinie Sieradzkiej.Histori? tego pi?knego miasta najlepiej poznamy odwiedzaj?c miejscowe Muzeum Okr?gowe .
Muzeum Okr?gowe w Sieradzu powsta?o w 1937 r. Pierwsze eksponaty zosta?y zgromadzone dzi?ki darom m.in. Kazimierza Walewskiego z Tub?dzina, starosty sieradzkiego Kazimierza ?azarskiego, ks. Walerego Pogorzelskiego i innych.
Od 1947 r. do chwili obecnej siedzib? Muzeum Okr?gowego jest najstarsza murowana kamienica w Sieradzu, ktra powsta?a w ko?cu XVI w. lub na pocz?tku XVII w.
Zas?u?on? postaci? w rozwoju sieradzkiego muzeum jest Zofia Neymanowa - kustosz i kierownik muzeum od 15 czerwca 1948 r. do ko?ca 1976 r. Na budynku przy muzeum przy ul. Dominika?skiej 2 widnieje tablica pami?tkowa po?wi?cona Zofii Neyman. W tym czasie powi?kszono muzeum o dwie kamienice w Rynku i udost?pniono wystawy sta?e do zwiedzania, a ilo?? eksponatw wzros?a do ponad 40000 zabytkw.
Obecnie Muzeum Okr?gowe posiada wystawy sta?e przedstawiaj?ce dzieje Regionu Sieradzkiego z zakresu archeologii, historii, historii sztuki i etnografii. Ten ostatni dzia? obejmuje tak?e Sieradzki Park Etnograficzny mieszcz?cy si? przy ul. Grodzkiej. W Tub?dzinie mie?ci si? w Muzeum Walewskich - oddzia? Muzeum Sieradzkiego utworzony 25 pa?dziernika 1984 r.
Muzeum w Sieradzu posiada rwnie? bibliotek? naukow? i dzia? o?wiatowy. Muzeum Okr?gowe w Sieradzu organizuje i sprowadza liczne wystawy czasowe ciesz?ce si? zainteresowaniem doros?ych i m?odzie?y szkolnej. Muzeum oferuje i zach?ca do brania udzia?u w konkursach oraz lekacjach muzealnych.
Muzem Okregowe w Sieadzu stanowi jeden z najwa?niejszych obiektw wartych zwiedzenia dla turystw pragn?cych pozna? histori? tego malowniczego regionu.Inne przydatne informacje o Sieradzu a tak?e ciekawe og?oszenia z Sieradza mo?na znale?? w regionalnym serwisie og?oszeniowym WirtualnySieradz.pl.

 
Panel logowaniaROZRYWKA

Darmowa rozrywka. Serwis gdzie znajdziecie fantastyczne gry logiczne zaprasza wszystkich do super zabawy!
www.grylogiczne.biz.pl